Tryk for at komme til forsiden

Sitemap | Varekurv

Søg vare
 Forside | Profil | Salgsbetingelser | Tilbud | Nyheder | Søg vare  
 

Salgs- og leveringsbetingelser

1.    Generelt

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Pro-Partner AV Solutions A/S (Pro-Partner) og Kunden som angivet i det accepterede tilbud om levering af produkter. Salgs- og leveringsbetingelserne er tiltrådt ved Kundens accept af tilbuddet og regulerer ethvert forhold mellem Pro-Partner og Kunden.

 

 

 

2.    Tilbud og ordrebekræftelse

 

Pro-Partner’s tilbud er kun gældende, når det foreligger skriftligt. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg, og tilbud bortfalder automatisk, dersom en vare er eller bliver udsolgt. Pro-Partner forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produkterne indtil leveringstidspunktet, men Pro-Partner garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse som produkterne anført i ordrebekræftelsen har.

 

 

 

3.    Pris og betalingsbetingelser

 

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er ab lager, uden moms, installation/montering, forsikring og miljø-tillæg, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, tillæg, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Pro-Partner kan justere priserne efter ordrebekræftelsen af fremsendt.

 

Pro-Partner er berettiget til at fakturere, når levering er sket, med mindre andet er angivet i tilbuddet. Forfaldstiden for betaling er angivet på den enkelte faktura – normalt 14 dage, når der foreligger kreditgodkendelse og ellers netto kontant. Ved forsinket betaling er Pro-Partner berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

 

Installationspriser er angivet under forudsætning af, at lokalerne er tilgængelige for installation samt, at arbejdet kan udføres uhindret og kontinuerligt på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 15.00. Bygningsmæssige arbejder er ikke medregnet med mindre andet er anført (eks. Konstruktionsændringer/forstærkninger for ophæng af produkter)

 

Ved Kundens betalingsmisligholdelse er Pro-Partner berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til Kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale. Pro-Partner er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, hvorved Købelovens § 28, stk. 2 således udtrykkeligt er fraveget, samt andre aftaler, hvor aftalt levering skal ske efter Kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse, helt eller delvist. Hæver Pro-Partner en aftale, har Pro-Partner ret til erstatning.

 

 

 

4.    Dokumentation og vejledning

 

Med leverancen følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk) i det omfang sådanne er udarbejdet.

 

 

 

5.    Leveringstid og –sted

 

Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Levering sker ex works.

 

 

 

6.    Forsinkelse

 

Ved væsentlig forsinkelse med levering, jf. punkt 5, som medfører større ulemper for Kunden, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse, med mindre forsinkelsen skyldes force majeure. Omfatter forsinkelsen kun en del af den samlede leverance, er Kunden alene berettiget til at hæve aftalen for denne del af aftalen.

 

 

 

7.    Mulighed for returnering af mangelfrie ydelser

 

Kunden har ingen fortrydelsesret eller annulleringsret. Pro-Partner kan skriftligt erklære sig indforstået med at tage varer retur, og fastsætter i så fald fra gang til gang vilkårene herfor. Omfanget af en efterfølgende kreditering af varen vil afhænge af varens gensalgsværdi. Pro-Partner vil dog normalt fastsætte returneringsgebyret til 15 % af fakturabeløbet.

 

For specialtilpassede produkter samt produkter, der normalt ikke lagerføres, aftaler Pro-Partner aldrig en returret.

 

 

 

8.    Reklamation og mangler

 

Den absolutte reklamationsperiode udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamation forudsætter i alle tilfælde, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks efter levering.

 

 

 

Reklamation over for Pro-Partner for mangler, der blev eller burde blive opdaget ved denne undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen. I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.

 

 

 

For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsespligten, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.

 

 

 

Reklamationsperioden for reservedele/udskiftede dele udløber endeligt 3 måneder efter leveringstidspunktet/udskiftningstidspunktet, med mindre reklamationsperioden for det samlede produkt fortsat er i kraft. I så fald udløber reklamationsperioden samtidig med produktets reklamationsperiode.

 

 

 

For mangler, hvor der er reklameret rettidigt efter ovenstående retningslinjer, vil Pro-Partner efter eget valg reparere eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Kunden skal i den forbindelse give Pro-Partner mulighed for at undersøge produktet hos Kunden eller hos Pro-Partner efter Pro-Partner's valg. Ved forsendelse af produktet bærer Kunden omkostningerne hertil, ligesom Kunden påtager sig transportrisikoen.

 

 

 

Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et i det væsentligste tilsvarende produkt, kan Kunden forlange den aktuelle dagspris for et af Pro-Partner udpeget tilsvarende produkt tilbagebetalt. Der kan ikke herudover kræves noget beløb betalt

 

eller rejses noget krav mod.

 

 

 

Har Kunden indgivet en reklamation over en fejl eller mangel, og viser det sig efterfølgende, at der ikke foreligger fejl eller mangler, som kan tilregnes Pro-Partner, skal Kunden erstatte de udgifter, Pro-Partner måtte have haft ved håndtering af sagen, herunder arbejdsløn. Erstatningen fastlægges ud fra Pro-Partner's til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.

 

 

 

Pro-Partner garanterer ikke for, at købte produkter opfylder Kundens krav og behov, med mindre Pro-Partner særskilt har foretaget dimensionering på baggrund af oplyste krav til løsningen, og da kun når Kunden kan dokumentere, at de oplyste krav er korrekte og fyldestgørende for Pro-Partner’s dimensionering.

 

 

 

9.    Ansvarsbegrænsning

 

Pro-Partner er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab. Pro-Partner er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt, hvor:

 

·          Fejl er opstået som følge af anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/produkt, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, med mindre sådan brug er forudsat for produktet.

 

·          Fejl er opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Pro-Partner’s skriftlige instrukser.

 

·          Fejl er opstået som følge af Kundens anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.

 

Pro-Partner kan ikke under nogen omstædigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb af DKK 100.000. Dette maksimum, på DKK 100.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpelt uagtsomhed fra Pro-Partner’s side.

 

 

 

10.   Lampegaranti for projektorer

 

Alle projektorer leveres med en lampegaranti på 500 driftstimer eller 3 måneder, hvad end der kommer først. Yder producenten af produktet yderligere garanti transporteres denne til Kunden.

 

 

 

11.   Produktansvar

 

Pro-Partner påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, en hvad der følger af den præceptive lovgivning. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

 

 

 

12.   Force majeure

 

Ingen af parterne hæfter for misligholdelse, hvis denne skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder bl.a. men ikke afgrænset til strejker og lockout, offentlige påbud, import- og eksport restriktioner, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

 

Hvis en part vil påberåbe sig force majeure skal dette ske straks efter forholdets opstående, når det er eller burde være konstateret, at forholdet har betydning for leverancen. Udskyder force majeure situationen leveringstidspunktet mere end 8 uger, er begge parter berettiget til at annullere aftalen ved skriftlig meddelelse. Ingen af parterne kan rette krav mod den anden part i den forbindelse.

 

 

 

13.   Tvister

 

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Pro-Partners Værneting - pt. Retten i Roskilde.

 


Pro-Partner AV Solutions A/S · Ringstedvej 661 · 4100 Ringsted · Tlf: 56 13 00 50 · E-mail: pp@pro-partner.dk